Siirry suoraan sisältöön

Keski-Suomen Nato-arvoverkoston vahvuudet arktisen suorituskyvyn osaamisessa

Kuva: KIHU
Kuva: KIHU

Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluiden alkuvuodesta 2024 teettämässä Nato-arvoverkostoselvityksessä etsittiin Jyväskylän ja Keski-Suomen vahvuuksia alueellisen kasvun vauhdittamiseksi. Huld Oy:n tekemän selvityksen perusteella selkeiksi alueellisiksi vahvuuksiksi nousivat arktiseen suorituskykyyn linkittyvät teemat, joista alueella on huippuosaamista niin yrityksissä kuin tutkimuskentällä. Selvitys pohjustaa keväällä alkavaa yritysten arvoverkostotyötä.  

Nato-arvoverkostoselvityksen tavoitteena oli löytää Keski-Suomen osaamisiin ja vahvuuksiin pohjautuva lähestymistapa Naton mukanaan tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin keskisuomalaisille yrityksille. Selvitystyön pohjalta käynnistetään alueen yritysten ja muiden toimijoiden välinen arvoverkostotyö, jonka tavoitteena on liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen sekä Naton hankintakanavien ja verkostojen avaaminen keskisuomalaisille pk-yrityksille. Selvityksen perusteella alueen vahvuuksiksi tunnistettiin kaksi teemaa: Sotilaan suorituskyky sekä kriisinajan resilienssi arktisissa olosuhteissa. 

Teemoihin liittyvät vahvasti Suomen pohjoinen sijainti, Jyväskylän alueen vahva osaaminen ihmisen fysiologiasta niin yrityssektorilla kuin huippututkimuksessa sekä seudun talviset olosuhteet verrattuna eteläisempiin yliopistokaupunkeihin.  

- Jyväskylässä sijaitsee vahva Puolustusvoimien, erityisesti Ilmavoimien keskittymä. Myös Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus sekä alueen vahva IT:n ja kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä tuovat alueelle vetovoimaa ja osaamista. Meillä on myös Keski-Suomessa useita vahvoja puolustusteollisuuden toimijoita, jotka voisivat toimia arvoverkostotyön kiihdyttäjinä, kommentoi Ari Tolonen, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtaja Jyväskylän kaupungilta. 

Sotilaan suorituskyvyn teeman alle luetaan tarkemmin ihmisen fysiologia, henkilön välineet ja varusteet, ihmisen ja koneen välinen yhteistyö sekä käytettävyys ja muotoilu. Kriisinajan resilienssin teeman alle puolestaan nostettiin kriisinajan viestintä, huoltovarmuus talvisissa olosuhteissa ja kiertotalous sekä uudet polttoaineet huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisäksi teeman alla tunnistettiin tieto-, kyber- ja kokonaisturvallisuus, välineiden ja laitteiden suorituskyky arktisissa olosuhteissa ja kaksoiskäyttöisyys kriisinajan suorituskyvyn rakentamisen näkökulmasta.

Sotilas lennättämässä dronea Sotilas lennättämässä dronea. Kuva: Nordic Drones Oy 

Selvitystä varten syvähaastateltiin Keski-Suomesta kahdeksaa toimijaa ja aihetta taustoitettiin yhteensä noin parikymmenen yrityksen ja organisaation kanssa, jotka joko toimivat puolustustoimialalla tai osana alan verkostoja. 

Nato-arvoverkostoon kutsutaan laajasti mukaan alueen yrityksiä 

Arvoverkostotyön tavoitteena on saada kehitystyöhön mukaan laajasti alueen yrityksiä. Työllä tuodaan esiin Naton tuomia mahdollisuuksia nimenomaan niillä liiketoiminnan aloilla, joita ei koeta perinteisiksi puolustusteollisuuden toimijoiksi. Selvitystyössä esiin nousivat esimerkiksi Kiteen suksi, Savotta ja Cargofit, jotka ovat jo pystyneet tarjoamaan omalla eritysalueellaan sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka sopivat esimerkiksi suorituskyvyn osalta kapeampaan puolustustoimialan erityistarpeeseen.  

- Nato-maiden tarpeet ovat laajoja ja kysyntää on hyvinkin arkiselta kuulostaville tuotteille ja ratkaisuille. Kaiken ei tarvitse olla lähtökohtaisesti puolustusteollisuuden tarpeisiin suunniteltuja tuotteita. Yhtenä tavoitteena onkin kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon puolustusteollisuuden mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan ja tätä silmällä pitäen arvoverkkotyön keskeinen tavoite on jakaa tietoa toimialasta sekä houkutella yrityksiä mukaan puolustusteollisuuden hankkeisiin, kertoo Kimmo Kaario selvitystyön toimittaneesta Huld Oy:stä.  

Selvityksen pohjalta Jyväskylän kaupungin rooliksi tunnistettiin yritysverkostojen kokoaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen pk-yritysten näkökulmasta. Puolustustoimialan lainalaisuudet ja toiminta vaativat eritysosaamista ja ymmärrystä toimialasta, jota arvoverkostotyön avulla pyritään tuomaan myös yritysten käyttöön entistä laajemmin.  
 
Puolustustoimialan hankinnat ovat usein pitkiä prosesseja ja niissä korostuvat erilaiset viranomaisvaatimukset. Näissä erityispiirteissä kaupunki pyrkii yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa auttamaan alueen pk-yrityksiä arvoverkostotyön avulla. Arvoverkosto voi antaa yksittäiselle pk-yritykselle “leveämmät hartiat" sekä kumppaneiden ja julkisten toimijoiden tuen tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa haasteellisellekin toimialalle. 

- Selvityksessä esiin nousseet pääteemat tukevat alueellisia vahvuuksia ja kaupunkistrategiaa ja ovat maakunnallisten kehityskärkien kanssa linjassa. Samalla emme kuitenkaan kilpaile suoraan muiden alueiden tai jo olemassa olevien Nato-osaamiskeskittymien kanssa. Valitut teemat ovat esimerkkejä siitä, miten alueelle keskittynyttä osaamista ja työtä voidaan hyödyntää sekä syventää uudella toimialalla. Parhaimmillaan tästä syntyy uutta osaamista ja liiketoimintaa jo entisestään vahvoille painopistealueille, kertoo Timo Harju Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluista. 

Lue lisää raportista. 

Yritys, haluatko mukaan arvoverkostotyöhön? Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi täällä.

Lisätiedot: 

Timo Harju, Uudistuvan teollisuuden ohjelmapäällikkö 
timo.harju@jyvaskyla.fi 
Puh. +358 50 5959198 
 
Kimmo Kaario, Director, Space and Defence 
kimmo.kaario@huld.io 
Puh. +358 44 386 5550

Nato-arvoverkostoselvitys ovat osa Euroopan Unionin osarahoittamaa Jyväskylän kaupungin ekosysteemityötä (Jyväskylän kasvu ja kestävä kaupunkikehitys –hanke). Teemme ekosysteemityötä Keski-Suomen liiton myöntämän rahoituksen tukemana (EAKR-rahoitus) ja Työ- ja elinkeinoministeriön ekosysteemisopimuksen puitteissa vuosina 2021–2027 yhdessä alueen korkeakoulujen ja muiden kehittäjätahojen kanssa. #EUnTuella

 

 
 

Tutustu muihin artikkeleihin