business-jkl-etelaportti-web-srgb-4946

Ekosysteemit & arvoverkostot

2020-luvulla yritysten menestys ja kilpailukyky edellyttävät ennakointia sekä muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä. Ennen kaikkea tarvitaan uudenlaisia tapoja vastata globaaleihin haasteisiin. Resurssiviisaus, digitalisaation mahdollisuuksien vieminen liiketoimintaan ja ihmisten hyvinvoinnin takaaminen vaativat yhteistä kehitys- ja ratkaisutyötä.

Business Jyväskylän ekosysteemi- ja arvoverkostotyön tavoitteena on koota yhteen alueen yrityksiä, organisaatioita sekä oppi- ja tutkimuslaitoksia, jotka yhdessä synnyttävät uutta osaamista, innovaatioita ja liiketoimintaa sekä lisäävät koko Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

EKOSYSTEEMIT

Business Jyväskylän tehtävänä ekosysteemityössä on yhdistää oikeat tahot ja tekijät, etsiä uusia mahdollisuuksia ja markkinoita sekä hankkia rahoitusta ekosysteemeistä nousevien ideoiden edistämiseen ja toteuttamiseen. Ekosysteemityössä yhdistyvät tutkittu tieto ja osaaminen, käytännön ratkaisut ja verkostot paikallistasolta globaaleihin yhteyksiin.

 

Viimeisintä tutkittua tietoa saadaan korkeakouluista ja oppilaitoksista, tutkimustaloista ja kärkiyritysten tuotekehitysyksiköistä. Tuotteet, palvelut ja ratkaisut puolestaan syntyvät kaikenkokoisissa yrityksissä yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja osaamispääoman varmistaminen ovat puolestaan kestävän kasvun edellytys. Nämä tekijät yhdessä johtavat edelläkävijyyteen ja vaikuttavuuden lisääntymiseen. Me Business Jyväskylässä haluamme olla mahdollistamassa tätä kehityssuuntaa. 

 

Jyväskylässä on valittu kaksi ekosysteemikärkeä: 

 

Liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi ja uudistuva teollisuus 

Jyväskylässä on vahva osaamisperusta molemmissa kärkialoissa ja haluamme kiihdyttää alueen ja yritysten innovaatiovetoista kasvua sekä lisätä alueen ja koko Suomen elinvoimaa. 

hhub-kuvitus-2020-hires-2301

Mitä ekosysteemityö tarjoaa yksittäiselle yritykselle?

  • Tehokkaan keinon löytää omalle yritykselle relevantit verkostot ja toimijat 
  • Ikkunan toimialan ja julkisen sektorin muutostuuliin.
  • Tavan kytkeytyä itselle relevanttiin tutkimustoimintaan ja rahoitusmekanismeihin omaa organisaatiota kuormittamatta.
  • Väyliä kehittää omia tuotteita ja palveluita hyödyntäen oppi- ja tutkimuslaitosten TKI-palveluja, ekosysteemin toimijoiden tietoa ja kokemusta sekä julkisen sektorin palveluja. 
  • Mahdollisuuksia uusiin liiketoiminta-avauksiin uusien kumppaneiden kanssa.

HHub - liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemi

HHub - liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemi

Uudistuvan teollisuuden ekosysteemi

Uudistuvan teollisuuden ekosysteemi

ARVOVERKOSTOT

Business Jyväskylä kokoaa liiketoiminta - ja innovaatioekosysteemeissä arvoverkostoja, joissa rakennetaan yhdessä toimijoiden kanssa uusia kokonaistarjoamia esimerkiksi globaaleille markkinoille tai isoille korporaatioasiakkaille. Business Jyväskylä organisoi ja fasilitoi tätä arvoverkkotyötä sekä siihen liittyviä tapaamisia ja tapahtumia.

Arvoverkostotyössä kokoamme toimijoita (yritykset, julkiset organisaatiot, asiantuntijat, tutkijat) yhteisiin työpajoihin. Osaamisen yhdistäminen työpajoissa synnyttää arvoverkon, joka auttaa tunnistamaan ne tekijät, joiden avulla pk-yritykset voivat yhdessä toimien kasvattaa liiketoimintaansa myös kansainvälisesti.

Mitä on arvoverkostotyö

Arvoverkoissa mukana olevat yritykset löytävät yhteistyöllään uusia tapoja tuottaa arvoa ja liiketoimintamalleja sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Työ perustuu osaamisen jakamiselle, ja mukana on usein oppi- ja tutkimuslaitosten edustajia. Arvoverkostoja voi syntyä esimerkiksi Jyväskylän kaupunkikehitysalustoille. Business Jyväskylän tehtävänä on mahdollistaa ja johtaa yritysryhmien arvoverkostojen muodostumista. 

Arvoverkkotyössä korostuvat työskentelyn luottamuksellisuus ja pitkäjänteisyys toimijoiden kesken. Ratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Työssä hyödynnetään myös digitaalisia työkaluja.

arvoverkosto eteläportti työpaja

 

Arvoverkko rikastamo työpaja

 

Arvoverkostotyön vaiheet

Arvoverkostojen toiminta muotoutuu verkoston teeman, tavoitteen ja toimijoiden tarpeiden mukaan. Yritysryhmät kokoontuvat teemojen mukaisiin työpajoihin, joissa yhteistyössä kehitetään muodostetun arvoverkoston tarjoamaa. 

Arvoverkostotyöhön kuuluu sisällöllisesti ja laajuudeltaan erilaisia vaiheita, jotka vaihtelevat verkoston elinkaaren mukaan. Arvoverkkotyö voidaan jakaa neljään vaiheeseen, joita ovat:
 
1) Etsintä
2) Käynnistäminen
3) Kehittäminen
4) Toiminnan arviointi tai sen jatkuvuuden turvaaminen

Miksi osallistua arvoverkostoihin?

Arvoverkostot tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ajatuksella ”1+1 on enemmän kuin 2”.

”Kun 10 ihmistä kohtaa ja käy kahdenkeskisiä keskusteluja, syntyy 45 uutta sosiaalista linkkiä. Jos kullakin toimijoista on 5 ajatusta, 45:ssä linkissä syntyy 1125 uutta ahaa-elämystä.” Tero Nyman, Medics24 Oy

Arvoverkostojen vahvuutena on eri osaamisalojen yhdistäminen uuden luomiseksi, joissa olennaista ovat asiakastarpeen tunnistaminen, toimialat ylittävä yhteistyö ja vahvasti mukana oleva digitalisaatio.

”Arvoverkon sisällä voimme jakaa ajatuksia yritysyhteistyön nykytilasta ja innovoida yhdessä muiden yritysten kanssa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita ilman arvoverkkoa olisi hankala tai jopa mahdotonta tunnistaa.” Arvoverkostotyön vaikuttavuustutkimukseen osallistunut yritys.

 

 

Tero Nyman arvoverkot

 

Mitä termeillä tarkoitetaan?

Arvoverkosto on kompleksinen kokonaisuus, joka pitää sisällään tuotteita, palveluja ja arvonmuodostusta arvoverkostossa toimivien organisaatioiden välillä, toisin kuin arvoketjussa.

Ekosysteemi on luonnollinen toiminnallinen kokonaisuus ja keskinäisriippuvuuden verkosto, joka rakentuu yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden. Ekosysteemit tuottavat samasta panoksesta enemmän kuin toimijat yksin. Ekosysteemeissä on mahdollista perustaa arvoverkkoja tilaisuuden tullen. 

Kaupunkikehitysalusta on merkittävä kaupunkikehityshanke, joka mahdollistaa uudenlaiset rakenteelliset ja toiminnalliset kokeilut, joilla pyritään tuomaan lisäarvoa tietyllä alueella asuville tai toimiville jäsenille tai yhteisöille. Kaupunkikehitysalustalla syntyneet ideat ja innovaatiot voidaan monistaa toisille alueille kokeilujen onnistuessa. Kaupunkikehitysalustat tarjoavat alueellisia kiinnekohtia ekosysteemityölle.

Tule mukaan arvoverkosto toimintaan:

Heikki Kinnunen, kehittämisasiantuntija ja projektipäällikkö, Eteläportti

Piija Äijänen, projektipäällikkö, yritysklinikat

Ehdota uutta arvoverkostoa

Arvoverkostoja voi syntyä minkä tahansa kiinnostavan teeman ympärille, missä on riittävästi liiketoimintapotentiaalia ja pk-yrityksiä. Jätä ideasi uudesta arvoverkoston teemasta.

 

Form background

Businessuutiset